Roman Ciepiela

Ciepiela (1)

Roman

Kandydat do Sejmu RP
Okręg 15
Miasto: Tarnów
Powiaty: bocheński, brzeski,
dąbrowski, proszowicki,
tarnowski, wielicki
poz.

2

Roman Ciepiela

Kandydat do Sejmu RP Okręg 15, poz. 2

Aktualności

Program wyborczy

Wesprzyj Komitet Wyborczy darowizną

Wybierz i pomóż nam tworzyć lepszą przyszłość dla Samorządów.

Nr rachunku bankowego (PKOBP)

86 1020 1026 0000 1802 0396 0762

Odbiorca:

Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska Po .N IPL Zieloni

Tytuł przelewu:

Darowizna od obywatela i stałego mieszkańca Polski

Zasady wpłacania darowizn

Komitet wyborczy wyborców może przyjmować wpłaty dokonane TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZELEWEM BANKOWYM, od obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z artykułem 139. Kodeksu Wyborczego informujemy:

Art.  132.  [Źródła pozyskiwania środków finansowych przez komitety wyborcze]

§3.  Środki finansowe:

1) komitetu wyborczego organizacji,

2) komitetu wyborczego wyborców

– mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kredytów bankowych zaciąganych wyłącznie na cele związane z wyborami.

§4.  Środki finansowe komitetu wyborczego kandydata na Posła na Sejm RP mogą pochodzić wyłącznie z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z funduszy wyborczych partii politycznych oraz z kredytów bankowych zaciąganych na cele związane z wyborami.

§5.  Komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym, z wyjątkiem:

1) nieodpłatnego rozpowszechniania plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne;

2) pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne;

3) wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne;

4) nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.

Art.  134.  [Gromadzenie środków finansowych na rachunku bankowym ]

§3.  Kandydat na posła, kandydat na senatora, kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej oraz kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego będący obywatelem polskim może wpłacić na rzecz komitetu wyborczego sumę nieprzekraczającą 45-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia aktu o zarządzeniu wyborów.

Art.  149.  [Przepadek na rzecz Skarbu Państwa korzyści majątkowych przyjętych z naruszeniem przepisów]

§1.  Korzyści majątkowe przyjęte przez komitet wyborczy z naruszeniem przepisów kodeksu podlegają przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli korzyść majątkowa została zużyta lub utracona, przepadkowi podlega jej równowartość.

Art.  506.  [Jawność i przejrzystość gospodarki finansowej komitetu wyborczego]

Kto, w związku z wyborami:

1) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego na cele inne niż związane z wyborami,

2) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego lub wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego przed dniem, od którego zezwala na to ustawa,

3) pozyskuje korzyści majątkowe na rzecz komitetu wyborczego po dniu wyborów,

4) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego po dniu złożenia sprawozdania finansowego,

5) wydatkuje środki finansowe komitetu wyborczego z naruszeniem limitów wydatków określonych dla komitetów wyborczych,

6) udziela komitetowi wyborczemu organizacji albo komitetowi wyborczemu wyborców lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową pochodzącą z innego źródła niż od obywatela polskiego mającego miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) udziela komitetowi wyborczemu partii politycznej albo koalicyjnemu komitetowi wyborczemu lub przyjmuje w imieniu tych komitetów korzyść majątkową z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej tworzącej komitet wyborczy partii politycznej lub z funduszów wyborczych partii politycznych tworzących koalicyjny komitet wyborczy,

8) nie będąc obywatelem polskim mającym miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje czynności skutkującej zmniejszeniem wartości zobowiązań komitetu wyborczego – podlega grzywnie od 1000 do 100 000 złotych.